A beszámolót írta: Völgyesi Krisztián, a 4K! pesterzsébeti önkormányzati képviselője

2015. március 12-én új átláthatósági szabályozás született Pesterzsébeten, amelynek egyik kezdeményezője és motorja én voltam. A szabályozásnak köszönhetően Pesterzsébet honlapján hamarosan elérhetőek lesznek többek között: a nettó 200 eFt-ot meghaladó szerződések adatai  a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezetőinek vagyonnyilatkozatai, juttatásai,  valamint a korábbi költségvetések (tervezet és valós számok), zárszámadások indoklással, egymással összevethető módon, táblázatos formában, emellett közérthető módon, vizualizált formában is.

 I. A KEZDEMÉNYEZÉS A történet még 2014 őszén, az önkormányzati választás kampányában kezdődött.  Négy szervezet, a K-Monitor, az Átlátszó.hu, a Political Capital és a TI Magyarország kezdeményezésére csatlakoztam az EZ A MINIMUM programhoz, és vállaltam, hogy a képviselő-testületbe jutván mindent elkövetek az önkormányzat átláthatósága érdekében. Ehhez a programhoz a bejutott képviselők közül Mach Péter csatlakozott, aki annak a PM-nek a tagja, amelyik Zuglóban elsőként terjesztett be és fogadott el új átláthatósági rendeletet. Péter fogta ezt a zuglói rendeletet és számomra érthetetlen okokból megcenzúrázva nyújtotta be a hivatal felé. A kihagyott paragrafusok közül a legszembetűnőbb a költségvetés és a zárszámadás közzétételét szabályozta. Úgy éreztem, ideje beavatkoznom, ezért módosító indítványt nyújtottam be, amellyel a kicenzúrázott részeket kívántam visszatetetni a rendeletbe. Ahány település, annyi jegyző, és ahány jegyző, annyi jogértelmezés született az országban a beadvánnyal kapcsolatban.  Nálunk ilyen válasz született a beadványra: „A fentiek alapján álláspontom szerint a közzétételi szabályok elfogadása nálunk nem képviselő-testületi hatáskör, így a rendeletben történő szabályozásnak nincs jogszabályi alapja. Az Alaptörvény idézett rendelkezése és az Infótv. együttes értelmezése alapján a közérdekű adatok közzétételéről szóló szabályok köre nem tartozik önkormányzati rendeletalkotási körbe.” Rutinosabb képviselőtársam ezért úgy döntött, hogy egy olyan határozati javaslatot terjeszt be, hogy a rendelettervezetben megjelölt célok megvalósítását végezze el a hivatal a jogszabályoknak megfelelően. A beadványt a helyi összefogás képviselői és jómagam is aláírtam, a testület pedig egyöntetűen elfogadta.  

II. A MEGVALÓSULÁS Március elején a hivatal illetékesei megkerestek azzal, hogy egyeztessünk a beadványról, ami a következőképpen zajlott: elküldték a véleményüket, továbbítottam a K-Monitor felé, visszaírtak, személyesen egyeztettünk, küldték a javaslatot, továbbküldtem, visszaírtak, visszaírtam, elfogadták, megbeszéltük bizottságin, átbeszéltük személyesen. A végeredmény egy egész korrekt határozati javaslat lett, amiből technikai okból hiányoztak a költségvetésről és a zárszámadásról szóló részek, ugyanis azok megvalósításának részleteit még nem sikerült eldöntenünk.

Határozati javaslat:

A Képviselő- testület:  I.

1.) Egyedi közzétételi listát állapít meg a Pesterzsébet Önkormányzata, a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat által alapított közalapítványok, az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok, illetve az önkormányzat által irányított költségvetési szervek vonatkozásában az alábbi tartalommal:  Az egyedi közzétételi lista alapján az annak hatálya alá tartozók kötelesek az alábbi közérdekű adatokat saját honlapjukon, vagy Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján (www.pesterzsebet.hu) közzétenni: - az önkormányzat tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző)  illetményét, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetőinek és helyetteseiknek illetményét, a közalapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak e tisztségük betöltésével kapcsolatban adott juttatásokat.

- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) bekezdésében meghatározott személyek aktuális vagyonnyilatkozatát – az érintett írásbeli hozzájárulásával, de a személyes adatok anonimizálása mellett – azzal, hogy a vagyonnyilatkozatnak a közzétételt követően még 5 évig elérhetőnek kell lennie. - a nettó 200. 000,-Ft értékhatárt meghaladó polgári jogi szerződéseket, külön feltüntetve:

           A) a szerző fél nevét            B) a szerző fél adószámát, adóazonosító jelét            C) a szerződés tárgyát            D) a szerződéssel a összefüggésben a közbeszerzési értesítőben közzétett minden   közleményt vagy az arra mutató linket            E) a szerződés időbeli hatályát            F) a szerződés értékét            G) a keretszerződési jelleget és az az alapján ténylegesen teljesített kifizetések összegét H) a szerződés szövegét oldalhű másolatban, azzal, hogy felismerhetetlenné kell tenni a magánszemély szerződő fél neve és adóazonosító jele kivételével a közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személes adatokat, valamint a védett ismeretet.

Az adatokat a szerződés megkötését követő 8 munkanapon belül kell közzétenni, és azok a szerződés megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napját követően távolíthatóak el a honlapról. 

- a közbeszerzési eljárások kapcsán: A) a hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás megküldésével egyidejűleg a meghívott ajánlattevők nevét; B) a tárgyalásos és a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérő azon nyilatkozatát, hogy az ajánlattevők nem állnak-e egymással olyan viszonyban, ami korlátozza a tisztességes versenyt.

2) Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett egyedi közzétételi listát véleményezésre küldje meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak és a vélemény beérkezését követően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által jóváhagyott egyedi közzétételi listát építse be a Közzétételi Szabályzatba.

3) Felkéri a polgármestert, hogy az 1) -2) pontban foglaltak teljesítéséről számoljon be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményének beérkezését követő legkésőbb második Képviselő- testületi ülésen.

Határidő: 1) -2) pontra: 2015. március 30.                 3) pontra: adott II. Megbízza az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottságot Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának honlapja (www.pesterzsebet.hu) menüszerkezetének vizsgálatával, amelynek keretében:

1)      lehetővé váljon, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), vagy más jogszabály alapján az önkormányzat honlapján közzéteendő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok az önkormányzat honlapjának nyitólapjáról közvetlenül, a „Közérdekű adatok” hivatkozás alatt elérhető oldalon lehessen közzétenni;

2)      a határozat I. pontjában meghatározott adatok az önkormányzat honlapjának nyitólapjáról közvetlenül, a „Közérdekű adatok” oldalon, „Egyedi közzétételi lista/üvegzseb” hivatkozás alatt elérhetők legyenek;

3)      a „Közérdekű adatok” linket megnyitva a jogszabályban meghatározott tartalom mellett legyen elérhető egy olyan tájékoztató, amely közérthető módon is leírja, hogy mit tartalmaz ez az oldal;

4)      a „Közérdekű adatok” linket megnyitva az oldalon elérhető legyen egy „Adatigénylés” megjelölésű link, amely tartalmazza az egyedi adatigénylési eljárásra vonatkozó jogi útmutatót, továbbá a Hivatal erre kijelölt munkatársának elérhetőségeit,

5)      megvalósuljon az, hogy az önkormányzat honlapján valamennyi, az önkormányzat által alapított közalapítvány, az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság, illetve az önkormányzat által irányított költségvetési szerv saját oldalra mutató linkkel rendelkezzen;

6)      megvalósuljon az, hogy az önkormányzat honlapján elérhető linkről meg lehessen tekintetni a Közbeszerzési Értesítőben és a Közbeszerzési Adatbázisban közzétett adatokat;

7)      megvalósuljon a kereső szolgáltatás a honlapon;

8)      megvalósuljon az, hogy az önkormányzat honlapján megjelölt email címre érkező elektronikus levelek beérkezéséről és fogadásáról az email küldője elektronikus úton, automatikus visszajelzést kapjon. Határidő: 1) - 8) pontra: 2015. április 30.   A fenti okokból kifolyólag úgy döntöttem, hogy szóbeli módosítót terjesztek be a testületin ezzel kapcsolatban azzal a kitétellel, hogy ezek megvalósításához több időt adunk:

9)      a honlapon elérhető legyen a költségvetéséről szóló rendelet, annak mellékletei, valamint a zárszámadás elektronikusan kereshető formában. Az egyes évek költségvetési előirányzataihoz kapcsolódó terv- és tényszámoknak több év adatainak egymással összevethető módon, indokolással, táblázatos formában kell szerepelnie.

10)   megvalósuljon az, hogy a költségvetés közérthető módon, vizualizált formában is megtekinthető legyen Határidő: 9) – 10) pontra: 2016. április 30.     A módosítót a képviselő-testület többsége megszavazta, az eredeti beterjesztést pedig minden képviselő támogatta.

Az új szabályozásnak köszönhetően Pesterzsébet nagy lépést tett előre a transzparencia megvalósításában.

A beszámolót írta: Völgyesi Krisztián, a 4K! pesterzsébeti önkormányzati képviselője